Οι στόχοι του Rural-eGov έργου είναι:
  • Θα μελετήσει τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε περιοχές της περιφέρειας σε σχέση με κυβερνητικές και δημόσιες υπηρεσίας, και θα εξετάσει ποιές προσφέρονται διαδικτυακά. Επιπλέον, θα μελετήσει τον βαθμό εξοικείωσης των περιφερειακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με υπάρχουσες υπηρεσίες η-διακυβέρνησης.
  • Θα εξετάσει την τρέχουσα προσφορά υπηρεσιών η-διακυβέρνησης στις συμμετέχουσες χώρες, όπως και τον βαθμό στον οποίο μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των περιφερειακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
  • Θα σχεδιάσει και αναπτύξει ένα διαδικτυακό παρατηρητήριο το οποίο θα παρέχει πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων με υπηρεσίες η-διακυβέρνησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιφέρειας. (το Παρατηρητήριο Rural-eGov).
  • Θα αναπτύξει μια σειρά από σενάρια εκπαίδευσης τα οποία θα βασίζονται στον συνδυασμό ηλεκτρονικής μάθησης (με χρήση μιας ψηφιακής αποθήκης εκπαιδευτικού υλικού) και παραδοσιακών μορφών μάθησης (όπως σεμινάρια).
  • Θα αναπτύξει σχετικό ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο το οποίο θα υποστηρίξει τα προτεινόμενα σενάρια εκπαίδευσης, και το οποίο θα είναι προσβάσιμο διαδικτυακά μέσω της αποθήκης εκπαιδευτικού υλικού του Παρατηρητήριου.
  • Θα εκτελέσει μια σειρά από πιλοτικές δρασεις εκπαίδευσης επιλεγμένου αριθμού στελεχών από μικρομεσαίες επιχειρήσεις των περιφερειών που συμμετέχουν στο έργο, και θα αξιολογήσει/αποτιμήσει την προτινόμενη προσέγγιση.
  • Τέλος, κωδικοποιώντας την εμπειρία του έργου θα αναπτύξει μια σειρά από υποδείξεις και συστάσεις προς δημόσιους οργανισμούς σε Ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, για τον καλυτερο σχεδιασμό και προσφορά υπηρεσιών η-διακυβέρνησης για την περιφέρεια.


 
Σχεδίαση: PRO-MED Co.,Ltd.   |  Valid XHTML 1.0 Transitional  |   Λάβετε τα τελευταία νέα συμμετέχοντας στο RSS κανάλι μας