Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), επικεντρώνοντας ιδιαίτερα, σε τρόπους με τους οποίους οι ΤΠΕ μπορούν να καταστήσουν τις δημόσιες υπηρεσίες καλύτερες, οικονομικώς πιο αποδοτικές, και πιο προσιτές για το κοινό. Με την πάροδο των χρόνων, οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται από όλο και περισσότερους ανθρώπους. Από την άλλη, ακόμα και σήμερα πάνω από το μισό του πληθυσμού της ΕΕ είτε δεν απολαμβάνει πλήρως αυτά τα οφέλη, είτε είναι αποκλεισμένος από αυτά. Η ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής, και εδαφικής συνοχής της ΕΕ, με το να γίνουν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των ΤΠΕ πιο προσιτές από τους πολίτες της, είναι μια οικονομική, κοινωνική, ηθική και πολιτική ανάγκη.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρωπαϊκής οικονομίας (π.χ., οι δημόσιες προμήθειες αποτελούν το 16% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ). Μια βασική πρόκληση για την ΕΕ αφόρα στο να γίνουν αυτές οι υπηρεσίες καλύτερες, πιο προσιτές, και οικονομικώς πιο αποδοτικές. Ιδιαίτερη πρόοδος έχει επιτευχθεί στην προώθηση ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών σε πολλές περιοχές της ΕΕ. Εντούτοις, πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν προκειμένου να προχωρήσει σε μεγαλύτερο βαθμό η υιοθέτηση τέτοιων υπηρεσιών σε περιοχές της ΕΕ με καθυστέρηση στην αποδοχή των ΤΠΕ.

Το πρόβλημα αυτό λαμβάνει μεγαλύτερες διστάσεις όσον αφορά την προσφορά δημόσιων υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις της περιφέρειας. Μακριά από τις κεντρικές δημόσιες αρχές, ειδικά οι επιχειρήσεις της περιφέρειας (συνήθως μικρομεσαίες σε τέτοιες περιοχές) δεν έχουν φυσική πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες που απαιτούνται με τις κυβερνητικές ή δημόσιες αρχές κοντά, στον τόπο λειτουργίας τους (όπως εφορίες, εμπορικά επιμελητήρια κ.λπ.). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να απαιτείται χρόνος για να ταξιδεύουν μέχρι τα περιφερικά κέντρα στα οποία υπάρχουν ανάλογες δημόσιες αρχές. Τα εργαλεία και οι μέθοδοι της Κοινωνίας της Πληροφορίας στοχεύουν να αντιμετωπίσουν τέτοια προβλήματα. Κατ' αρχάς, με την παροχή των τεχνολογικών μέσων ώστε να μπορέσουν οι δημόσιες αρχές να επεκταθούν και να προσφερθούν ηλεκτρονικές υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης (ηλεκτρονικές υπηρεσίες διακυβέρνησης). Επιπλέον, με τη διευκόλυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περιφέρειας στην πρόσβαση από απόσταση σε αυτές τις υπηρεσίες μέσω του Διαδικτύου. Αν και σε μερικές περιπτώσεις οι περιφερειακές ή κεντρικές αρχές αναπτύσσουν και προσφέρουν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες τους ηλεκτρονικά, είναι συχνό το φαινόμενο οι επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι, στη περιφέρεια να μην τις γνωρίζουν και να μην ξέρουν πώς να τις χρησιμοποιήσουν, έτσι ώστε να απολαύσουν τα οφέλη στις καθημερινές επιχειρηματικές δραστηριότητές τους.

Ένα σημαντικό εμπόδιο προς αυτήν την κατεύθυνση είναι ο χαμηλός βαθμός υιοθέτησης των ΤΠΕ και χρήσης του Διαδικτύου από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιφέρειας, όπως εντοπίζουν σχετικές μελέτες. Η εμπειρία από την εκπαίδευση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις περιοχές της περιφέρειας (μέσω πρωτοβουλιών όπως το Δικτυωθείτε στην Ελλάδα και το Opportunity Wales στο Ηνωμένο Βασίλειο) έχει καταδείξει ότι οι δραστηριότητες κατάρτισης στις ΤΠΕ πρέπει να αναπτύξουν (i) ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα σπουδών κατάρτισης που μπορεί να πείσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τα οφέλη που θα συγκεντρώσουν από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην επιχείρησή τους, (ii) καινοτόμες μεθόδους κατάρτισης που μπορούν να συνδυάσουν τις παραδοσιακές μορφές εκμάθησης με μορφές ηλεκτρονικής μάθησης, και (iii) ένα διαδικτυακό σημείο αναφοράς όπου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν συνεχώς να έχουν πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες και χρήσιμο περιεχόμενο. 
Σχεδίαση: PRO-MED Co.,Ltd.   |  Valid XHTML 1.0 Transitional  |   Λάβετε τα τελευταία νέα συμμετέχοντας στο RSS κανάλι μας