Dokumentacija Evropske komisije poudarja pomen uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) za izboljšanje javnih storitev. Z uporabo IKT se bodo javne storitve izboljšale, zmanjšali se bodo stroški in povečala dostopnost teh storitev. Kljub temu, da se uporaba IKT vse bolj širi in jo uporablja vse več ljudi, še vedno več kot polovice EU populacije nima zagotovljenih celotnih koristi IKT. Ekonomska, družbena, etična in politična obveza Evropske komisije je povečanje socialne, ekonomske in teritorialne povezljivosti z večjo uporabo IKT izdelkov in storitev. Pomemben poudarek je na javnih storitvah, ki predstavljajo velik del Evropske ekonomije (npr. javna naročila ustvarijo 16% BDP ). Glavni izziv identificiran s strani komisije je izboljšanje javnih storitev, zmanjšanje stroškov njihovega izvajanja in povečanje dostopnosti teh storitev. Zaznati je možno napredek v smeri uporabe javnih storitev: npr. z uporabo spletne davčne prijave se letno prihrani več kot milijon ur dela. Kljub temu, je v tej smeri potrebno še veliko narediti. Pospešiti je namreč potrebno razvoj manjkajočih e-upravnih storitev in njihovo širšo uporabo.

Ta problem se lahko jasno identificira, če se razmišlja o javnih storitvah za podjetja v neurbanih področjih. Taka podjetja (predvsem mala in srednje velika podjetja) nimajo fizičnega dostopa do želenih javnih storitev, ki jih izvajajo državne organizacije in javne agencije (kot so npr. davčni uradi, zakonodajni organi, občine, trgovske zbornice itn.) Zato je potrebno priskrbeti: sredstva javnih oblasti za razvoj in ponudbo javno administrativnih storitev na elektronski način (e-upravne storitve); podporo malim in srednje velikim podjetjem na podeželju pri oddaljenem dostopu do omenjenih storitev. Glavni pobudniki za to so lokalne oblasti in uprava. Kljub temu, da lokalne in centralne oblasti občasno razvijejo in ponudijo e-upravne storitve, strokovnjaki in državljani niso obveščeni o tem in ne vedo kako jih pravilno uporabljati.

Glavna ovira pri tem je nizka stopnja uporabe IKT in spletnih storitev v malih in srednje velikih podjetjih na podeželju. Izkušnje na področju izobraževanja malih in srednje velikih podjetij na podeželju (skozi pobude, npr. "Go-Online Training Support" v Grčiji in "Opportunity Wales" v VB) kažejo, da so potrebno naslednje aktivnosti: razvoj posebnega programa usposabljanja, ki bo spodbudil mala in srednje velika podjetja, da bodo vpeljala IKT v svoje podjetje; izdelava inovativnih modelov izobraževanja, ki so kombinacija tradicionalnih oblik učenja in e-učnih oblik (mešani učni modeli); in postavitev spletnih strani za mala in srednje velika podjetja, da bodo imela stalen dostop do podatkov in vsebin. Vsi ti trije vidiki so pomembni pri izobraževanju malih in srednje velikih podjetij o uporabi e-upravnih storitev. 
Oblikuje in vzdržuje: PRO-MED Co.,Ltd.   |  Valid XHTML 1.0 Transitional  |   Pridružite se našemu RSS kanalu za pregledovanje zadnjih novic.